Istota funduszy inwestycyjnych – poradnik początkującego inwestora

Instytucja wspólnego inwestowania w Polsce powstała w 1991 roku. Wówczas w życie weszła ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Fundusze, które powstały w oparciu o tą ustawę znacznie różniły się od tych działających w innych krajach. Przede wszystkim nie posiadały one osobowości prawnej, a także musiały być kierowane przez spółkę akcyjną o nazwie towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Przedmiotem działania tych towarzystw było lokowanie środków uczestników w fundusze, a także zarządzanie tymi funduszami. Działały one na rachunek uczestników, a więc to oni ponosili ryzyko związane z inwestycją. Podstawowym celem stworzenia funduszy było umożliwienie dostępu do rynku kapitałowego większej grupie ludzi, gdyż w tym czasie inwestowaniem zajmowali się głównie specjaliści.bezpieczne finanse

Fundusze powiernicze wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Polacy dostrzegli szereg zalet, które wynikały z uczestnictwa w funduszu takich jak:

  • możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego,
  • profesjonalne zarządzanie powierzonym majątkiem poprzez doradców inwestycyjnych i analityków finansowych,
  • wysoka płynność – możliwość umorzenia jednostek uczestnictwa na żądanie,
  • możliwość zainwestowanie dowolnej kwoty w dowolnym czasie,
  • dość wysokie bezpieczeństwo inwestycji – nadzór Komisji Papierów Wartościowych,

Oczywiście fundusze inwestycyjne za świadczone usługi pobierają opłaty. Składają się na nie zazwyczaj: opłata za zarządzanie, oraz opłaty manipulacyjne za dystrybucję i umarzanie jednostek uczestnictwa.

Warto wspomnieć więcej o tym, czym jest jednostka uczestnictwa. Jest to tytuł prawny, dzięki któremu uczestnicy funduszy mogą uczestniczyć w jego dochodach. Nie ma ona postaci materialnej i nie jest zbywalna. Inwestorzy, aby uzyskać jednostkę uczestnictwa są zobowiązani do wpłaty środków pieniężnych na fundusz. Realizacja dochodu uczestnika realizowana jest w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa. Po to, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom inwestującym w fundusze na towarzystwo nałożono szereg ograniczeń i limitów. Przede wszystkim instytucje te nie mogę udzielać kredytów, pożyczek i prowizji. Całość kwoty powierzonej przez uczestników fundusze mogą przeznaczać jedynie na nabywanie papierów wartościowych. Dodatkowo, co najmniej 90% środków funduszu musi być lokowane w papierach wartościowych, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu w Polsce lub są emitowane przez Skarb Państwa.

Z pewnością warto zainteresować się ofertą funduszy, gdyż dzięki nim możemy znacznie pomnożyć swoje oszczędności. Jednak nie wolno zapominać, że z tą metodą inwestowania wiąże się pewne ryzyko. Zanim nabędziemy jednostki uczestnictwa z pewnością warto jak najwięcej dowiedzieć się o tym produkcie.

Related posts

Przeczytaj poprzedni wpis:
oszczędzanie w banku
Lokaty terminowe – definicja, istotne cechy

Lokaty terminowe to według aktualnych danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny zdecydowanie najpopularniejsza forma oszczędzania środków finansowych w Polsce. Lokaty...

Zamknij